Skip to content

Etiske retningslinjer for Sandbukt AS

Verdigrunnlag;

Våre verdier er; LIKEVERD, MOT, RAUSHET og TRYGGHET.  Vi legger vekt på disse verdiene i alt vårt arbeid med brukerne, deres pårørende samt våre samarbeids- partnere og kunder. Vi ønsker å jobbe på en slik måte at vi viser respekt og tillit til alle vi samarbeider med, at vi er profesjonelle i vår opptreden, og overholder taushetsplikten.

Forhold til brukere;

  • Alle brukere skal bli informert om sine rettigheter og plikter i forhold til FN sin konvensjon om menneskerettigheter. Spesielt med hensyn til likeverdig behandling uavhengig av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion og seksuell legning.
  • Alle brukere skal ha rett til selvbestemmelse i spørsmål vedrørende sine politiske holdninger, økonomisk, sosiale og kulturelle utvikling.
  • Vi skal ha brukerne i fokus og legge til rette for vekst og læring samt et godt arbeidsmiljø hvor alle kan føle seg sett og hørt.
  • Sandbukt aksepterer ikke at det innledes følelsesmessige eller seksuelle forhold mellom ordinært ansatt og bruker. Mistanke om slikt forhold skal varsles daglig leder evnt. styreleder umiddelbart. Brudd på disse retningslinjer kan medføre skriftlig advarsel og evnt. avskjedigelse.

Forhold til kollegaer;

  • Ved å stole på hverandre, og vise hverandre respekt og tillit, skal vi vokse og utføre vårt arbeid på best mulig måte.
  • Vi skal omtale vår arbeidsplass og våre brukere på en slik måte at vi overholder taushetsplikten og bygger et godt renommé.
  • Vi skal arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø.

Forhold til samarbeidspartnere, kunder og leverandører;

  • Vi jobber med et mål om at alle våre samarbeidspartnere, kunder og leverandører skal være tilfreds med kvaliteten på våre varer og tjenester.
  • Vi skal jobbe i forhold til kvalitetssikringssystemet
  • Det er ikke lov å motta gaver eller andre påskjønnelser som er gitt i den hensikt at det skal påvirke våre beslutninger.